More languages:

Requirements for Polish

Ślub przed włoskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński we włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego powinny zwracać się o informacje dotyczące dokumentów koniecznych do zawarcia związku małżeńskiego do włoskich Urzędów Stanu Cywilnego (Ufficio di Stato Civile) przy Urzędach Miast/Gmin (Comune).
Jedyną formalnością związaną z zawarciem przez obywatela polskiego ślubu za granicą, załatwianą za pośrednictwem Wydziału Konsularnego jest uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (“nulla osta al matrimonio all’estero”).
Dokument ten można uzyskać osobiście w USC w Polsce, lub wydobyć go za pośrednictwem Wydziału Konsularnego. Na podstawie Ustawy z dnia 29.09.1986 roku

Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.86.36.180) wydaje go kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.

(Rozdział 8, art. 71 ust.1).
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce, albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, lub wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydaje wówczas Konsul.Osoby zamierzające uzyskać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za pośrednictwem Wydziału Konsularnego oraz osoby, którym zaświadczenie to wydaje Konsul, składają następującą dokumentację:
odpis skrócony aktu urodzenia;
w przypadku osób które zawierały wcześniej związek małżeński – dowód ustania małżeństwa, czyli: odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka, lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu polskiego o unieważnieniu małżeństwa lub ustalającego nieistnienie małżeństwa;
pisemne zapewnienie, o braku znajomości okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa, zgodnie z Art. 54, ust 1, pkt. 2 cytowanej ustawy;

(załącznik Nr 2)
podanie o wydanie zaświadczenia (do właściwego USC lub Konsula w Rzymie)(załącznik Nr 1)

Opłata konsularna za przygotowanie dokumentacji, wydobycie zaświadczenia z polskiego USC wynosi 48 euro, wykonanie tłumaczenia na język włoski 30 euro i o ile osoba zainteresowana wnosi o odesłanie na wskazany adres 8 euro. Osoby, które uzyskały zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą bez pośrednictwa Wydziału Konsularnego, powinny zgłosić się w celu uzyskania uwierzytelnionego przez Wydziału Konsularnego tłumaczenia.Opłata konsularna za sporządzenie i uwierzytelnienie tłumaczenia: 30 euro.
Opłata za sporządzenie przez Konsula zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa: 96 euro

This page has been seen 1,930 times.
Play


Favorite Destinations in Italy

Currently most searched destinations

Rome

Florence

Venice

Amalfi

Siena

Taormina

capri wedding


Read all of our Wedding Coordinators Reviews at Weddings, Wedding Cakes, Wedding Planning, Wedding Checklists, Free Wedding Websites, Wedding Dresses, Wedding Ideas & more

 


italy wedding planners

 • Follow us on

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Feed RSS
  • Contact us
  • Android